การประชุมหารือแนวทางการพัฒนาผลิตภัณฑ์และเครื่องหมายการค้าข้าวของชุมชน

วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2563 นายอภิชาติ เนินพลับ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวเชียงราย ร่วมประชุมหารือแนวทางการพัฒนาผลิตภัณฑ์และเครื่องหมายการค้าข้าวของชุมชน
ณ โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงวาวี บ้านปางกลาง ตำบลแม่พริก อ าเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย