นายสุดสาคร ภัทรกุลนิษฐ์ อธิบดีกรมการข้าว ติดตามการดำเนินงานศูนย์ข้าวชุมชน จังหวัดเชียงราย

วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2563 นายสุดสาคร ภัทรกุลนิษฐ์ อธิบดีกรมการข้าว พร้อมคณะ ได้ติดตามการดำเนินงานและพบปะประธานศูนย์ข้าวชุมชน จำนวน 43 ศูนย์ ติดตามการผลิตเมล็ดพันธุ์ 1 ศูนย์ 100 ตัน ของกลุ่มเกษตรกรโครงการเสริมสร้างศักยภาพการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวของศูนย์ข้าวชุมชน จังหวัดเชียงราย ณ ศูนย์ข้าวชุมชนตำบลเวียงเหนือ อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย และมอบประกาศนียบัตรการฝึกอบรมเกษตรกรรุ่นใหม่ (Young Smart Farmer) ปี 2563 หลักสูตร "พัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่" ณ โรงแรีมทีค การ์เด้น สปา รีสอร์ท อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย โดยมีนายอภิชาติ เนินพลับ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวเชียงราย นายแสวง เบ็ญชา เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน และคณะ ให้การต้อนรับ