จัดทำแผนงานพัฒนากลุ่มวิสาหกิจชุมชนหมูดำเหมยซานเกษตรพอเพียง เป็นชุมชนเกษตรอินทรีย์ต้นแบบจังหวัดเชียงราย

วันที่ 22 มกราคม 2563 นายอภิชาติ เนินพลับ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวเชียงราย ร่วมจัดทำแผนงานพัฒนา กิจกรรมและงบประมาณบรูณาการและลงพื้นที่ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนหมูดำเหมยซานเกษตรพอเพียง เป็นชุมชนเกษตรอินทรีย์ต้นแบบจังหวัดเชียงราย ณ บ้านทุ่งต้อม ตำบลศรีดอนไชย อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย