นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี ตรวจเยี่ยมติดตามผลการดำเนินงานและมอบถุงพระราชทาน

เมื่อวันที่ 15-16 มกราคม 2563 นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี ตรวจเยี่ยมติดตามผลการดำเนินงานและมอบถุงพระราชทานแก่ราษฎรและเจ้าหน้าที่ ที่ปฏิบัติงานสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงตามพระราชดำริ บ้านบ้านห้วยหยวกป่าโซ อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย และโครงการสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงตามพระราชดำริบ้านธารทอง อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย โดยมี นายอภิชาติ เนินพลับ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวเชียงราย และคณะ ร่วมต้อนรับและนำเสนอผลการปฏิบัติงานในส่วนที่เกี่ยวข้อง