การประกวดข้าว (ข้าวหอมมะลิ และ กข6) ในงานของดีอำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย ประจำปี 2562

วันที่ 23 ธันวาคม 2562 นายอภิชาติ เนินพลับ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวเชียงราย มอบหมายให้ นายแสวง เบ็ญชา เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน และคณะ ร่วมเป็นคณะกรรมการในการตัดสินการประกวดข้าว (ข้าวหอมมะลิ และ กข6) ในงานของดีอำเภอแม่จัน ครั้งที่ 5 ประจำปี 2562 ณ ลานที่ว่าการอำเภอแม่จัน  จังหวัดเชียงราย