ประชุมและสำรวจพื้นที่โครงการการผลิตข้าวแบบองค์รวมอย่างยั่งยืน

วันที่ 17-20 ธันวาคม 2562 นายอภิชาติ เนินพลับ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวเชียงราย นางสาวศิริลักษณ์ ใจบุญทา นักวิชาการเกษตรชำนาญการ และคณะ ร่วมประชุมโครงการการผลิตข้าวแบบองค์รวมอย่างยั่งยืน ณ ห้องประชุมศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรที่สูงเชียงราย ตำบลวาวี อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย และลงพื้นที่ สำรวจข้อมูลเพื่อจัดทำแผนงานโครงการฉบับเต็ม ในพื้นที่อำเภอแม่สรวย อำเภอแม่ฟ้าหลวง อำเภอแม่จัน อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย