วันดินโลก (World Soil Day)

วันที่ 3 ธันวาคม 2563 นายอภิชาติ เนินพลับ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวเชียงราย และนายแสวง เบ็ญชา เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน พร้อมคณะ ร่วมจัดนิทรรศการในงานวันดินโลก (World Soil Day) ในหัวข้อ “Stop Soil Erosion Save Our future : ปกป้องอนาคต ลดการชะล้างดิน” เพื่อเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ที่ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจเกี่ยวกับการพัฒนาที่ดินปรากฎผลสำเร็จเป็นที่ประจักษ์อย่างกว้างขวางทั้งในประเทศและนานาชาติ (วันที่ 5 ธันวาคมของทุกปี เป็นวันดินโลก) ณ สถานีพัฒนาที่ดินเชียงราย ตำบลนางแล อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย โดยมี นายประจญ ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เป็นประธานในพิธี