ประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนโครงการ ๕ ประสาน ปี 2563

วันที่ 2 ธันวาคม  2562 นายอภิชาติ  เนินพลับ  ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวเชียงราย มอบหมายให้ นายนิมิตร  ดวงปินตา นักวิเคราะห์นโยบายและแผน นายวิทยา  ภักดี  เจ้าพนักงานการเกษตร และคณะ ร่วมประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนโครงการ ๕  ประสาน  สืบสานเกษตรทฤษฎีใหม่ถวายในหลวง ปีงบประมาณ 2563 ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดเชียงราย อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย