การประชุมเพื่อจัดทำแผนพัฒนาพื้นที่ในเขตปฏิรูปที่ดิน

วันที่ 12 พฤศจิกายน 2562 นายอภิชาติ เนินพลับ มอบหมายให้ นายแสวง เบ็ญชา ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน และคณะ เข้าร่วมประชุมเพื่อจัดทำแผนพัฒนาพื้นที่ในเขตปฏิรูปที่ดิน แปลงเลขที่ No 146 ตำบลแม่ยาว อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย ณ ที่ทำการผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 14 ตำบลแม่ยาว อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย