ประชุมชี้แจงการรับซื้อเมล็ดพันธุ์ข้าว ภายใต้โครงการรักษาระดับปริมาณและคุณภาพข้าว ปี 2563/64

วันที่ 8 พฤศจิกายน 2562 นายอภิชาติ เนินพลับ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวเชียงราย นายแสวง เบ็ญชา ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน พร้อมคณะ เข้าร่วมประชุมชี้แจงการรับซื้อเมล็ดพันธุ์ข้าว ภายใต้โครงการรักษาระดับปริมาณและคุณภาพข้าว ปี 2563/64 ร่วมกับศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวพะเยา กลุ่มเกษตรกรศูนย์ข้าวชุมชนและนาแปลงใหญ่ ณ ห้องประชุม ศูนย์วิจัยข้าวเชียงราย อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย