ตรวจตัดพันธ์ุปนและติดตามแปลงผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว กลุ่มศูนย์ข้าวชุมชน อำเภอเมือง และอำเภอแม่ลาว

วันที่ 7 พฤศจิกายน 2562 นายอภิชาติ เนินพลับ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวเชียงราย มอบหมายให้ นายแสวง เบ็ญชา ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน พร้อมคณะ ตรวจตัดพันธ์ุปนและติดตามแปลงผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว กลุ่มศูนย์ข้าวชุมชน ณ ตำบลป่าอ้อดอนชัย อำเภอเมืองและ ตำบลดงมะดะ อำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย