ตรวจตัดพันธ์ุปนและติดตามแปลงผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว กลุ่มนาแปลงใหญ่และกลุ่มศูนย์ข้าวชุมชน อำเภอดอยหลวง อำเภอเวียงเชียงรุ้ง

วันที่ 5 พฤศจิกายน 2562        นายอภิชาติ เนินพลับ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวเชียงราย มอบหมายให้ นายแสวง เบ็ญชา ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน พร้อมคณะ ตรวจตัดพันธ์ุปนและติดตามแปลงผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว กลุ่มนาแปลงใหญ่และกลุ่มศูนย์ข้าวชุมชน ณ ตำบลปงน้อย ตำบลโชคชัย อำเภอดอยหลวง และตำบลดงมหาวัน อำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย