ตรวจติดตามเกษตรกรที่ขอรับรองข้าว GAP รายเดี่ยว

วันที่ 5 พฤศจิกายน 2562       นายอภิชาติ เนินพลับ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวเชียงรายมอบหมายให้ นายเอกชัย สมโพธิ นักวิชาการเกษตร และคณะร่วมตรวจติดตามเกษตรกรที่ขอรับรองข้าว GAP รายเดี่ยว ณ อำเภอพาน อำเภอแม่ลาว และอำเภอเวียงชัย  จังหวัดเชียงราย