ประชุมชี้แจ้งการดำเนินงานแผนการปฎิบัติการฟื้นฟู เยียวยา เกษตรกรผู้ประสบภัยฝนทิ้งช่วงและอุทกภัย ปี2563/64 อำเภอดอยหลวง จังหวัดเชียงราย

วันที่ 30 ตุลาคม 2562            นายอภิชาติ เนินพลับ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวเชียงราย มอบหมายให้ นายแสวง เบ็ญชา ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน พร้อมคณะ เข้าประชุมชี้แจ้งการดำเนินงานแผนการปฎิบัติการฟื้นฟู เยียวยา เกษตรกรผู้ประสบภัยฝนทิ้งช่วงและอุทกภัย ปี2563/64 ณ  สำนักงานเกษตรอำเภอดอยหลวง และตรวจตัดพันธ์ุปนกลุ่มนาแปลงใหญ่ตำบลจอมสวรรค์ อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย