โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ อำเภอพาน

วันที่ 29 ตุลาคม 2562          นายอภิชาติ เนินพลับ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวเชียงราย มอบหมายให้ นายแสวง เบ็ญชา เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน และคณะร่วมตรวจตัดพันธ์ุปนและติดตามแปลงผลิตเมล็ดพันธุ์ โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ ณ ตำบลแม่อ้อ และตำบลสันมะเค็ด อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย