โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ อำเภอพญาเม็งราย

วันที่ 29 ตุลาคม 2562
นายอภิชาติ เนินพลับ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวเชียงรายมอบหมายให้ นายจรัญ สีเขียว เจ้าพนักงานการเกษตร และคณะร่วมตรวจตัดพันธ์ุปนและติดตามแปลงผลิตเมล็ดพันธุ์ โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ ณ กลุ่มพัฒนาการเกษตรบ้านห้วยก้างนาล้อม ตำบลไม้ยา และกลุ่มศูนย์ข้าวชุมชนพญาเม็งราย ตำบลเม็งราย อำเภอพญาเม็งราย จังหวัดเชียงราย