โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ อำเภอแม่ลาว และอำเภอแม่จัน

วันที่ 28 ตุลาคม 2562 นายอภิชาติ เนินพลับ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวเชียงรายมอบหมายให้ นายแสวง เบ็ญชา เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน และคณะร่วมตรวจตัดพันธ์ุปนและติดตามแปลงผลิตเมล็ดพันธุ์ โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ ณ กลุ่มทำนาป่าก่อดำ อำเภอแม่ลาว และกลุ่มนาแปลงใหญ่ตำบลศรีค้ำ อำเภอแม่จัน จ.เชียงราย