โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ อำเภอป่าแดด และอำเภอเทิง

 

วันที่ 28 ตุลาคม 2562
นายอภิชาติ เนินพลับ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวเชียงรายมอบหมายให้ นายธีระ ทำชาวนา นักวิชาการเกษตรและคณะ ร่วมตรวจตัดพันธุ์ปนและติดตามแปลงผลิตเมล็ดพันธุ์ โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ ณ กลุ่มนาแปลงใหญ่ ตำบลโรงช้าง ตำบลศรีโพธิ์เงิน ตำบลป่าแดด ตำบลสันมะค่า อำเภอป่าแดด กลุ่มนาแปลงใหญ่ตำบลหนองแรด และกลุ่มสหกรณ์การเกษตรเมืองเทิง จำกัด อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย