ตรวจระบบควบคุมภายในและคู่มือ (Pre Audit)

วันที่ 25 กันยายน 2562 นายอภิชาติ เนินพลับ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวเชียงราย มอบหมายให้ นายจรัญ สีเขียว เจ้าพนักงานการเกษตร และคณะ เข้าตรวจ ระบบควบคุมภายในและคู่มือ (Pre Audit) ของกลุ่มเกษตรกรประจำปี 2560 ณ อำเภอเวียงเชียงรุ้ง และ อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย