ประชุมคณะกรรมการเครือข่ายศูนย์ข้าวขุมชน ระดับจังหวัด

วันที่ 24 กันยายน 2562 นายอภิชาติ เนินพลับ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวเชียงราย มอบหมายให้ นายแสวง เบ็ญชา เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน และคณะ ร่วมจัดประชุมคณะกรรมการเครือข่ายศูนย์ข้าวขุมชน ระดับจังหวัด โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งศูนย์ข้าวชุมชนในการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว ปี 2562 โดยมี นายอภิชาติ เนินพลับ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวเชียงราย เป็นประธานกล่าวเปิดงาน ณ ห้องประชุมอาคารฝึกอบรมศูนย์วิจัยข้าวเชียงราย ตำบลเมืองพาน อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย