คัดเลือกเกษตรกรและสถาบันเกษตรกรดีเด่นระดับภาค เกษตรกรดีเด่น สาขาอาชีพทำนา

วันที่ 23 กันยายน 2562 นายอภิชาติ เนินพลับ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวเชียงราย มอบหมายให้ นายแสวง เบ็ญชา เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงานและคณะ ร่วมต้อนรับคณะทำงานระดับภาค พิจารณาเอกสารผลงานและลงพื้นที่ตรวจสอบผลงาน เพื่อคัดเลือกเกษตรกรและสถาบันเกษตรกรดีเด่นระดับภาค เกษตรกรดีเด่น สาขาอาชีพทำนา ณ บ้าน นางรินทอง คุณมาก ตำบลทรายขาว อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย