การประชุมผู้ประกอบการรับจ้างเครื่องจักรกล

วันที่ 14 สิงหาคม 2562 นายอภิชาติ เนินพลับ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวเชียงราย เป็นประธานเปิดการประชุมผู้ประกอบการรับจ้างเครื่องจักรกล โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ เพื่อวางแผนการเข้ามาให้บริการในชุมชนของผู้รับจ้าง สามารถให้บริการได้อย่างทั่วถึง ให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่กลุ่มและชาวนาผู้รับบริการ ณ หอ้งประชุมอาคารศูนย์ฝึกอบรม ศูนย์วิจัยข้าวเชียงราย อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย