เข้าประเมินความพร้อมของกลุ่ม(Pre Audit) และเล่มคู่มือระบบควบคุมภายใน (ICS)

วันที่ 13 สิงหาคม 2562 นายอภิชาติ เนินพลับ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวเชียงราย มอบหมายให้ นายจรัญ สีเขียว เจ้าพนักงานการเกษตร และคณะ เข้าประเมินความพร้อมของกลุ่ม(Pre Audit) และเล่มคู่มือระบบควบคุมภายใน (ICS) ของกลุ่มเกษตรกรประจำปี 2562 ภายใต้โครงการนาแปลงใหญ่ ณ กลุ่มนาแปลงใหญ่ตำบลโรงช้าง อ.ป่าแดด กลุ่มสหกรณ์การเกษตรเมืองเทิง จำกัด ต.เวียง อ.เทิง และกลุ่มสหกรณ์การเกษตรพญาเม็งราย จำกัด ต.เม็งราย อ.พญาเม็งราย จ.เชียงราย