กิจกรรมศูนย์เรียนรู้เรื่องข้าวในโรงเรียน(โรงเรียนบ้านดู่ สหราษฎร์พัฒนาคาร) อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย

วันที่ 2 สิงหาคม 2562 นายอภิชาติ เนินพลับ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวเชียงราย มอบหมายให้ นายจรัญ สีเขียว เจ้าพนักงานการเกษตร และคณะ ร่วมกิจกรรมศูนย์เรียนรู้เรื่องข้าวในโรงเรียน(การปลูกข้าวโดยวิธีโยนกล้า) ภายใต้โครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง ณ โรงเรียนบ้านดู่(สหราษฎร์พัฒนาคาร) อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย