โครงการส่งเสริมการผลิตข้าวอินทรีย์ ตำบลหัวง้ม อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย ปี 2562

วันที่ 30 กรกฎาคม 2562 นายอภิชาติ เนินพลับ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวเชียงราย มอบหมายให้นายจรัญ สีเขียว เจ้าพนักงานการเกษตร และคณะ ร่วมปลูกข้าวพันธุ์คัดกับกลุ่มเกษตรกรข้าวอินทรีย์ตำบลหัวง้ม ภายใต้โครงการส่งเสริมการผลิตข้าวอินทรีย์ ณ ตำบลหัวง้ม อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย