โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงวาวี อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย

วันที่ 11 กรกฎาคม 2562 นายอภิชาติ เนินพลับ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวเชียงราย มอบหมายให้ นายนิมิตร ดวงปินตา นักวิเคราะห์นโยบายและแผน นายวิทยา ภักดี เจ้าพนักงานการเกษตร และคณะ ร่วมกิจกรรมการหยอดข้าวไร่ แปลงเรียนรู้การผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวสำหรับใช้ในชุมชน ภายใต้โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงวาวี ณ บ้านปางกลาง หมู่ 4 ตำบลแม่พริก อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย