การประชุมขับเคลื่อนการบริหารจัดการข้อมูลด้านแอพลิเคชั่น G-rice ผ่านระบบ Gin Conference ครั้งที่ 1/2562

วันที่ 4 กรกฎาคม 2562 การประชุมขับเคลื่อนการบริหารจัดการข้อมูลด้านแอพลิเคชั่น G-rice ผ่านระบบ Gin Conference ครั้งที่ 1/2562 ณ ห้องศูนย์ปฏิบัติการติดตามสถานการณ์ กรมการข้าว ให้กับเจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยข้าวและศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าว เพื่อเตรียมความพร้อมในการวาดแปลง นาแปลงใหญ่