จัดนิทรรศการวันเริ่มต้นฤดูการผลิตใหม่ (field day) อำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย

วันที่ 13 มิถุนายน 2562 นายอภิชาติ เนินพลับ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวเชียงราย มอบหมายให้ นายจรัญ สีเขียว ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเกษตร และคณะร่วมจัดนิทรรศการงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ (field day) ปี 2562 ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพข้าว (ศพก) เครือข่าย บ้านดงชัย หมู่ 2 ตำบลทุ่งก่อ อำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย