นำเกษตรกรและสถาบันเกษตรกรดีเด่นเข้ารับโล่รางวัล เนื่องในวันข้าวและชาวนาแห่งชาติ ประจำปี 2562

วันที่  4 มิถุนายน 2562  นายอภิชาติ เนินพลับ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวเชียงราย และนายแสวง เบ็ญชา เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน นำเกษตรกรและสถาบันเกษตรกรดีเด่นเข้ารับโล่รางวัล โดยมีนายกฤษฎา บุญราช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นผู้มอบโล่รางวัล ประกอบด้วย1.นายถวิล สุริยะ เกษตรกรดีเด่นสาขาอาชีพทำนา

และได้รับเงินรางวัล จำนวน 8,000 บาท 2.กลุ่มศูนย์ข้าวชุมชนตำบลศรีดอนมูล ประเภทข้าวหอมมะลิ และได้รับเงินรางวัล จำนวน 8,000 บาท ส่วนกลุ่มศูนย์ข้าวชุมชนตำบลทรายขาว ประเภทข้าวอื่นๆ ได้รับเงินรางวัล 6,000 บาท ในงานรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ต้อนรับผู้นำชาวนาทั่วประเทศ  เนื่องในโอกาสวันข้าวและชาวนาแห่งชาติ ประจำปี 2562 (5 มิถุนายน 2562) ณ หอประชุมกองทัพภาคที่ 1 กรุงเทพมหานคร