ปลูกข้าวแปลงนาสาธิตกลุ่มเกษตรกรผู้ผลิตข้าวอินทรีย์ อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย

วันที่ 2 กรกฎาคม 2561 นายอภิชาติ เนินพลับ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวเชียงราย มอบหมายให้ นายเอกชัย สมโพธิ์ นักวิชาการเกษตร และคณะ ร่วมปลูกข้าวแปลงสาธิตการผลิตข้าวอินทรีย์ภายใต้โครงการส่งเสริมการผลิตข้าวอินทรีย์ ปี 2561 ณ กลุ่มเกษตรกรผู้ผลิตข้าวอินทรีย์ หมู่ที่ 15 ตำบลแม่ลอย อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย