กิจกรรมการฝึกอบรมเกษตรกร ภายใต้โครงการสร้างทักษะและส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตร

วันที่ 27​ มิถุนายน 2561 นายอภิชาติ เนินพลับ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวเชียงราย มอบหมายให้ นายวทัญญู สายสุยา ตำแหน่งนักวิชาการเกษตร และคณะ เป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้กิจกรรมการฝึกอบรมเกษตรกร หลักสูตรการพัฒนาเกษตรกร ชุมชนจันจว้าใต้ รุ่น 1 ภายใต้โครงการสร้างทักษะและส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตร (โครงการเสริมสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรรายย่อย) ณ​ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิ์ภาพการผลิตสินค้าเกษตรตำบลจันจว้าใต้ หมู่12 ตำบลจันจว้าใต้ อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย