ติดตามงานโครงการรักษ์น้ำเพื่อพระแม่ของแผ่นดิน "ลุ่มน้ำคำ" จังหวัดเชียงราย

วันที่ 27 มิถุนายน 2561 นายอภิชาติ เนินพลับ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวเชียงราย มอบให้นายนิมิตร ดวงปินตา นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ร่วมต้อนรับ พลเอกนินนธ์ ภารัญนิตย์ รองประธานกรรมการอำนวยการโครงการ "รักษ์น้ำเพื่อพระแม่ของแผ่นดิน"พร้อมคณะ และรายงานผลการดำเนินงาน ณ โครงการรักษ์น้ำเพื่อพระแม่ของแผ่นดิน "ลุ่มน้ำคำ" ต.แม่สลองใน อ.แม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย