ประชุมติดตามการดำเนินงานตามแผนการตรวจราชการ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จังหวัดเชียงราย

วันที่ 26 มิถุนายน 2561 นายอภิชาติ เนินพลับ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวเชียงราย มอบหมายให้ นายแสวง เบ็ญหา เจ้าพนักงานการเกษตรชำาญงาน เข้าร่วมประชุมติดตามการดำเนินงานตามแผนการตรวจราชการ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จังหวัดเชียงราย ของ ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เขต 16 นายคณิต ลิขิตวิทยาวุฒิ ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2561 ณ หัองประชุมศูนย์วิจัยพืชสวนเชียงราย