กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการผลิตข้าวอินทรีย์ตามมาตรฐานข้าวอินทรีย์(Organic Thailand)และระบบควบคุมภายใน(ICS)

วันที่ 26 มิถุนายน 2561 นายอภิชาติ เนินพลับ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวเชียงราย มอบหมายให้ นางสาววาสนา จิโน นางสาวกนกพร มะโนเรือง นางสาวสุทธิดา นิรันดร์ นายเอกชัย สมโพธิ และนายธีระ ทำชาวนา ตำแหน่งนักวิชาการเกษตร จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการผลิตข้าวอินทรีย์ตามมาตรฐานข้าวอินทรีย์(Organic Thailand)และระบบควบคุมภายใน(ICS)เกษตรกรรายใหม่ ปี​ 2561​ ครั้งที่​ 1 ณ หอประชุมเทศบาลตำบลเมืองพาน อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย