โครงการโรงเรียนเพียงหลวงในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี

วันที่ 22 มิถุนายน 2561 นายอภิชาติ เนินพลับ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวเชียงราย มอบให้ นายวิทยา ภักดี เจ้าพนักงานการเกษตร พร้อมคณะ จัดกิจกรรมถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการปลูกข้าวไร่ แบบขั้นบันได ให้แก่นักเรียนโรงเรียนเพียงหลวงที่ 16 โครงการโรงเรียนเพียงหลวงในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ณ ตำบลตับเต่า อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย