วิทยากร : สหกรณ์การเกษตรเมืองพาน จำกัด

วันที่ 21 มิถุนายน 2561 นายอภิชาติ เนินพลับ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวเชียงราย มอบหมายให้ นายวทัญญู สายสุยา ตำแหน่งนักวิชาการเกษตร และคณะ เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ด้านการผลิตข้าวคุณภาพเพื่อแปรรูปสร้างมูลค่าเพิ่มแก่สมาชิกสหกรณ์การเกษตรเมืองพาน จำกัด ณ ห้องประชุมสหกรณ์การเกษตรเมืองพาน จำกัด อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย