คณะเจ้าหน้าที่เกษตรจังหวัดแม่ฮ่องสอน ศึกษาดูงาน

วันที่ 15 มิถุนายน 2561 นายอภิชาติ เนินพลับ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวเชียงราย มอบหมายให้ นายจรัญ สีเขียว ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเกษตร และคณะ ร่วมต้อนรับคณะเจ้าหน้าที่เกษตรจังหวัดแม่ฮ่องสอน และเกษตรกร จำนวน 40 ราย ศึกษาดูงานเรื่องการผลิตข้าวปลอดภัย ภายใต้โครงการเพิ่มประสิทธิภาพผลผลิตทางการเกษตรปลอดภัยจังหวัดแม่ฮ่องสอน ปี 2561 ณ ศูนย์วิจัยข้าวเชียงราย อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย