วันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ 2561

 เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2561  นายอภิชาติ เนินพลับ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวเชียงราย นำบคุลากรในหน่วยงาน ร่วมกันปลูกต้นไม้ เนื่องในวันต้นไม้ประจำปีของชาติ ปี 2561 บริเวณคันคลองรอบแปลงนาของศูนย์วิจัยข้าวเชียงราย อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย