วันข้าวและชาวนาแห่งชาติ ประจำปี 2561

นายอภิชาติ เนินพลับ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวเชียงราย พร้อมด้วยนางสาวกัลยา บุญสง่า นักวิชาการเกษตรชำนาญการ นางอุรัสยาน์ ขวัญเรือน นักวิชาการเกษตรชำนาญการ และคณะ ร่วมแสดงนิทรรศการวิชาการและแปรรูปผลิตภัณฑ์จากข้าวจาปอนิกาสายพันธุ์ดีเด่น ซูซิข้าวจาปอนิกา เนื่องในวันข้าวและชาวนาแห่งชาติ ประจำปี 2561 ระหว่างวันที่ 4-5 มิถุนายน 2561 ณ ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวแพร่ จังหวัดแพร่