มอบปัจจัยการผลิตให้แก่เกษตรกรโครงการ 5 ประสาน สืบสานเกษตรทฤษฎีใหม่ ถวายในหลวง

วันที่ 31 พฤษภาคม. 2561 นายอภิชาติ  เนินพลับ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวเชียงราย มอบหมายให้ นายวิทยา  ภักดี  เจ้าพนักงานการเกษตร  นายนิมิตร  ดวงปินตา นักวิเคราะห์นโยบายและแผน  เข้าร่วมมอบปัจจัยการผลิตให้แก่เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ 5 ประสาน สืบสานเกษตรทฤษฎีใหม่ ถวายในหลวง ปีงบประมาณ 2561  ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ( ศพก.) ตำบลป่าแดด อำเภอป่าแดด จังหวัดเชียงราย