ร่วมเป็นวิทยากรบรรยายเรื่อง องค์ความรู้เรื่องข้าว ในโครงการพัฒนาปรับปรุงคุณภาพดินเพื่อการเกษตร

วันที่ 28 พฤษภาคม 2561 นายอภิชาติ เนินพลับ   ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวเชียงราย มอบหมายให้ นายแสวง เบ็ญชา ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน และคณะ เข้าร่วมเป็นวิทยากรบรรยายเรื่อง องค์ความรู้เรื่องข้าว ในโครงการพัฒนาปรับปรุงคุณภาพดินเพื่อการเกษตร โดยร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลแม่อ้อ ณ ห้องประชุม องค์การบริหารส่วนตำบลแม่อ้อ อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย