ร่วมประชุมกำหนดแนวทางการแจกปัจจัยการผลิต โครงการ 5 ประสาน

วันที่ 23 พฤษภาคม 2561 นายอภิชาติ  เนินพลับ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวเชียงราย มอบให้นายวิทยา  ภักดี  เจ้าพนักงานการเกษตร เข้าร่วมประชุมกำหนดแนวทางการแจกปัจจัยการผลิต โครงการ 5 ประสาน สืบสานเกษตรทฤษฎีใหม่ ถวายในหลวง ปีงบประมาณ 2561  ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดเชียงราย อ.เมือง จ.เชียงราย