ร่วมจัดนิทรรศการงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี (Field Day) อำเภอพาน

วันที่ 22 พฤษภาคม 2561 นายอภิชาติ เนินพลับ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวเชียงราย มอบหมายให้ นายจรัญ สีเขียว ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเกษตร และคณะ เข้าร่วมจัดนิทรรศการงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี (Field Day) บริการการเกษตร เพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ ปี 2561 และแจกข้าวพระราชทานเนื่องในงานพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ โดยมีนางภัทราวดี  ปัญญาบุญ นายอำเภอพาน เป็นประธานในพิธีเปิด ณ ศูนย์การเรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ศูนย์เครือข่าย ตำบลทรายขาว อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย