ร่วมจัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี (Field Day ) เริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ ปี 2561 อำเภอเวียงป่าเป้า

เมื่อวันที่ 4 พฤษภาคม 2561 นายอภิชาติ เนินพลับ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวเชียงราย มอบหมายให้ นายจีรพงษ์  วงศ์ใหญ่  นายวทัญญู  สายสุยา และ         นายศุภณัฐปพนต์  หวังดี ตำแหน่งนักวิชาการเกษตร เข้าร่วมจัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี (Field Day ) และบริการการเกษตร เพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ ปี 2561 ณ ศูนย์การเรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศูนย์เครือข่าย) หมู่ 2 ตำบลเวียง อำเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย