ประชุมฯ โครงการส่งเสริมการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวในครัวเรือน ปี 2561

วันที่ 2 พฤษภาคม 2561 นายอภิชาติ เนินพลับ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวเชียงราย มอบหมายให้ นายวทัญญู สายสุยา นางสาวอุทุมพร โสลา และ นางสาวชิดชนก บาระเมศ ตำแหน่งนักวิชาการเกษตร จัดประชุมเรียนรู้การจัดทำแปลงผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวแก่ชาวนา ภายใต้โครงการส่งเสริมการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวในครัวเรือน ปี 2561 ณ สหกรณ์การเกษตรอำเภอเวียงชัย สาขาเวียงเชียงรุ้ง จำกัด มีผู้เข้าร่วมประชุม จำนวน 50 ราย