อบรมปฏิบัติการหลักสูตรการผลิตข้าวตามมาตรฐานข้าวอินทรีย์และระบบควบคุมภายใน (ICS) ครั้งที่ 1

วันที่ 2 พฤษภาคม 2561 นายอภิชาติ เนินพลับ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวเชียงราย มอบหมายให้ นายจรัญ สีเขียว เจ้าพนักงานการเกษตร และคณะ จัดกิจกรรมอบรมปฏิบัติการหลักสูตร การผลิตข้าวตามมาตรฐานข้าวอินทรีย์และระบบควบคุมภายใน (ICS) ครั้งที่ 1 ภายใต้โครงการส่งเสริมและพัฒนาการผลิตข้าวตลาดเฉพาะ (Niche Market) ปี 2561 ณ ศูนย์วิจัยข้าวเชียงราย มีผู้เข้าร่วมอบรม จำนวน 37 ราย