องคมนตรีติดตามงานโครงการสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงตามพระราชดำริ ดอยบ่อ

เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2561  องคมนตรี (นายพลากร  สุวรรณรัฐ) และคณะ เดินทางมาตรวจติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ณโครงการสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงตามพระราชดำริ ดอยบ่อ ต.แม่ยาว อ.เมือง จ.เชียงราย โดยนายอภิชาติ  เนินพลับ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวเชียงราย มอบหมายให้ นายวิทยา  ภักดี  เจ้าพนักงานการเกษตร และนายนิมิตร  ดวงปินตา นักวิเคราะห์นโยบายและแผน รายงานผลการดำเนินงานโครงการฯ