ร่วมงานวันตรวจวิเคราะห์ดิน

เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2561 นายอภิชาติ เนินพลับ    ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวเชียงราย มอบหมายให้ นายแสวง เบ็ญชา เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน และคณะ ร่วมจัดนิทรรศการงานวันตรวจวิเคราะห์ดิน

จัดโดยสำนักงานเกษตรจังหวัดเชียงรายร่วมกับมูลนิธิมหาวิทยาลัยเกษตรศาตร์และเครือข่ายกก อิง ลาว ลุ่มน้ำคำ ณ หอประชุมเทศบาลตำบลห้วยซ้อ อ.เชียงของ จ.เชียงราย