กิจกรรมการเรียนรู้นอกสถานที่ให้กับนักเรียนระดับประถมศึกษาปีที่ 1

เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2561  นายอภิชาติ เนินพลับ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวเชียงราย นายแสวง เบ็ญชา เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน และนายจรัญ สีเขียว เจ้าพนักงานการเกษตร ร่วมบรรยายการอบรมเชิงปฏิบัติการตามโครงการเรียนรู้นอกสถานที่ "ข้าวพ่อพอเพียง" กิจกรรมการเรียนรู้นอกสถานที่ให้กับนักเรียนระดับประถมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนเทศบาล 1 (บ้านเก่า) ณ อาคารฝึกอบรม ศูนย์วิจัยข้าวเชียงราย