ร่วมจัดเวทีชุมชนโครงการนาแปลงใหญ่ ปี 2561 อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย

เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2561  นายอภิชาติ เนินพลับ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวเชียงราย มอบหมายให้ นางสาวอมรรัตน์ หมื่นเร็ว นักวิชาการเกษตร, นายนพรัตน์ สุขใจ นักวิชาการเกษตร, นางสาวกนกพร มะโนเรือง นักวิชาการเกษตร และ นางสาวช่อผกา ใจนัก นักวิชาการเกษตร เข้าร่วมจัดเวทีชุมชน โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ ปี 2561

เพื่อร่วมชี้แจ้งแผนการดำเนินงานโครงการฯ ปี 2561 และสรุปผลโครงการฯ ของกลุ่มนาแปลงใหญ่ 2560 ณ ศาลาเอนกประสงค์บ้านม่อนป่ายาง ม.6 ตำบลหนองแรด อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย มีสมาชิกกลุ่มเข้าร่วม จำนวน 50 ราย